Møderække

Socialpolitisk netværk - mødeprogram

Fælles om fremtidens socialpolitik

Diskussionen om hvorvidt dansk velfærd bedst sikres af staten eller det private erhvervsliv er langt fra ny i den offentlige debat. Kan sociale opgaver helt enkelt løses bedst offentligt? Eller har vi bare ikke haft det politiske mod til at skabe en forandring? Hvor går grænsen for, hvilke opgaver man kan sende i udbud? Og vil konkurrence fra private udhule den almene sociale velfærd, så de borgere med færrest ressourcer kan se frem til dårligere behandling i socialsektoren? Vi tager debatten med centrale aktører i socialpolitikken.

v/ Karina Vestergård Madsen, Socialborgmester, Københavns Kommune, Brian Mikkelsen, Adm. direktør, Dansk Erhverv og Katrine Daugaard, socialordfører, Liberal Alliance. (Mødested: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V).

Hvor skal socialpolitikken hen i 2024?

På årets sidste møde beder vi socialordførerne stille skarpt på det kommende år. Hvilke veje blæser socialpolitikken i 2024? Hvor er de brændende platforme? Hvordan når vi til enighed om prioriteringerne? Vi takker af for endnu et godt netværksår og ønsker hinanden godt nytår med en spændende ordførerdebat.

v/ Mette Thiesen, socialordfører, Dansk Folkeparti, Theresa Berg Andersen, socialordfører, SF, Rosa Eriksen, socialordfører, Moderaterne, Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet og Katrine Daugaard, socialordfører, Liberal Alliance.

Ekspertudvalget på socialområdet

På dagens netværksmøde har vi inviteret Torben Tranæs, formand for Ekspertudvalget på socialområdet til drøftelse af en række af ekspertudvalgets anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Set i lyset af et stigende udgiftspres på socialområdet, skal vi blandt andet tale om udviklingen i udgifterne og indsatser for borgerne. Derudover ser vi fremad og vender også ekspertudvalgets videre arbejde frem mod offentliggørelsen af udvalgets næste række af anbefalinger, der dækker både forebyggelse, kerneopgaven og vidensbaserede indsatser med dokumenteret effekt.

v/ Torben Tranæs, formand for Ekspertudvalget på socialområdet

Trivselskommissionen: Det gode børne- og ungdomsliv (FÆLLESMØDE)

SVM-regeringen og resten af Christiansborg beskæftiger sig i stadigt højere grad med børn og unges trivsel, hvorfor vi får besøg af Rasmus Meyer, formand for Trivselskommissionen for det gode børne- og ungdomsliv til dagens netværksmøde. Vi skal i fællesskab drøfte en række af kommissionens anbefalinger til, hvordan vi sikrer gode rammer for børn og unge. Med udgangspunkt i en række tal og undersøgelser foretaget de seneste år der peger på stigende udfordringer med mistrivsel blandt børn og unge, skal vi blandt andet tale om, hvordan vi styrker gruppens fællesskab og relationer, den tidlige indsats og forebyggelse, deres livsmod og robusthed samt det gode digitale liv. Derudover tager vi et kig i krystalkuglen mod kommissionens videre arbejde.

v/ Rasmus Meyer, formand, Trivselskommissionen, Elisa Rimpler, formand, pædagogernes fagforening, BUPL og Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår.

Når fonde finansierer: investering i socialområdet

Socialpolitikkens berøringsflade står sjældent øverst på listen, når der uddeles offentlige midler. Fondsfinansiering er derfor et helt afgørende værktøj, hvis vi skal sikre bæredygtige initiativer på socialområdet. Dagens møde står derfor i fondenes tegn, og vi får besøg til en snak om fondes rolle som samarbejds- og investeringspartner, når de sociale indsatser skal bringes til live. Vi skal blandt andet tale om, hvordan der udvælges projekter samt hvilke kriterier, der skal opfyldes for at få finansiel opbakning. Hvad vægter de i fondsansøgningen? Hvad er den bedste indgangsvinkel? Og hvordan navigerer vi generelt i landskabet af fondsbevillinger? Det er nogle af de spørgsmål, vi søger at få svar på dagens møde.

v/ offentliggøres snarest.

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer