Hvordan balancerer vi sundhed og demografi i en politisk virkelighed med knappe ressourcer?

I de kommende år vil sundhedssektoren for alvor kunne mærke det demografiske træk. Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2020 vil der være 59 pct. flere ældre over 80 år i 2030 svarende til yderligere 160.000 danskere. Selvom vi generelt set lever sundere og dermed også længere, vil den øgede levealder genere et større pres på sundhedsvæsenets kapacitet. Det i en tid, hvor vi står over for at mangle 25.000 sundhedsprofessionelle inden for samme årti som den demografiske udvikling tager fart.

Snitfladen mellem sund aldring og aldersrelaterede sygdomme udviskes gradvist i takt med at livet forlænges og behovet for en robust sundhedssektor er derfor den helt centrale udfordring i de kommende år. Flere politiske initiativer bliver målrettet håndtering af tilvæksten i den aldrende befolkningsgruppe, og der er allerede nedsat en række kommissioner til at udarbejde løsninger. Spørgsmål om arbejdskraftimport, teknologi, omstrukturering af arbejdsgange og et øget engagement fra civilsamfundet præger billedet. Men hvad virker? Og hvad kan vi gøre nu? Det sundheds- og ældrepolitiske netværk tager fat på de store dagsordener og tematikker med udfordringerne, der knytter sig til det demografiske træk, spørgsmålene om kvalitet og ressourcer, værdig ældrepleje, sund aldrig, forebyggelse og teknologiske fremskridt til at styrke sundhedsvæsenet. Vi udforsker, hvordan vi bedst muligt ruster sundhedssektoren til at håndtere det voksende pres i en politisk virkelighed med knappe ressourcer.

Netværket samler nøgleaktører og ledere fra både den offentlige og private sektor, som arbejder med sundhed og ældre. Netværkets sammensætning skaber rammen for nuancerede og konstruktive debatter og videnstunge erfaringsudvekslinger. Netværket lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til aktører fra såvel den offentlige som den private sektor, som arbejder med alderdom, demografi, sund aldring, geriatri, pleje og ældrepolitik. Der afholdes fem til seks netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 15.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis et eller flere netværksmøder i vores andre netværk fanger din interesse, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i yderligere to valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer