Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Uddannelse på formel

Investering i uddannelse kan betale sig. I efteråret 2022 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet en ny budgetøkonomisk regnemodel (REFUD), der viser, at selv kortsigtede investeringer i grundskolen ikke kun er en udgift for kommunerne. Med regnemodellen for uddannelsesinvesteringer kan der regnes på en lang række økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner. Hvorfor ser vi dette øgede fokus på at regne på økonomiske konsekvenser på velfærdsområderne? Hvilken forskel forventer vi regnemodellen vil gøre for kommunernes måde at prioritere midler til grundskolen på? På dagens møde sætter vi uddannelse på formel.

v/ Carsten Strømbæk Pedersen, Forsknings- og analysechef, VIVE og Jannie Kristoffersen, Kontorchef, Børne- og Undervisningsministeriet (LOKATION: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus)

Status efter 100 dage på Borgen

På dagens netværksmøde stopper vi op og tager temperaturen på de første 100 dage efter valget. Vi har inviteret undervisningsordførerne til at give os et indblik i, hvor langt de er nået med ambitionerne på det uddannelsespolitiske område. Hvor ligger prioriteringerne? Hvor er stridspunkterne? Og hvad kommer til at definere diskussionerne på Christiansborg i resten af valgperioden? Vi gør status med politikerne.

v/ Folketingets undervisningsordførere (LOKATION: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus)

Udfordrer privatskolerne fremtidens folkeskole?

Flere og flere forældre vælger privatskolen frem for folkeskolen til deres børn, og i dag er det ca. hvert femte barn, der indskrives på en privatskole ved skolestart. Privatskolerne kan tilbyde en højere gennemsnitlig afgangskarakter, flere lærere pr. elev og et mere bedre undervisningsmiljø. I modsætning til folkeskolerne, er privatskolerne i højere grad værdibårne skoler, hvor det er vigtigt, at forældrene kan spejle sig i skolens værdier. Staten dækker samtidig 76% af udgiften pr. privatskoleelev, som er det højeste tilskud i årtier. Hvilken betydning har det på sigt for folkeskolen, når privatskolen og dens værdier bliver mere tilgængelige, og måske trækker nogle børn væk fra folkeskolen? Er tilvalget af privatskolen med til at skabe et socialt skel, der mindsker den sociale mobilitet og laver et uddannelsesmæssigt A og B hold? Og risikerer vi en gradvis udhuling af folkeskolen, hvis udviklingen fortsætter? Vi tager debatten.

/v Andreas Rasch Kristensen, VIA University College, Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler og Karsten Bo Larsen, forskningschef, CEPOS (LOKATION: Heimat Studio: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus)

Praksisfaglighed i praksis

Siden et bredt flertal i Folketinget i 2018 vedtog en aftale om at indføre praksisfaglighed i grundskolen, har styrkelsen af den praksisorienterede undervisning været et tilbagevendende tema. Meget vand er løbet under broen siden aftalen, og i dag står vi med muligheden for at skabe nye rammer for folkeskolen. Der hersker en klar ambition om, at den praktiske dimension skal sætte et tydeligere aftryk på skoledagen, så eleverne bliver eksponeret for andre læringsformer end det traditionelle boglige- og tavleundervisningsprægede format. Spørgsmålet er, hvordan vi opnår den succesfulde integration af praksis i grundskolen. For hvordan sikrer vi, at eleverne modtager den læring, de har krav på, samtidig med at vi udvider klasserummet med slagbænke og boremaskiner? Vi sætter praksisfaglighed på skemaet til dagens netværksmøde.

v/ Lise Tingleff Nielsen, chef for grundskoleområdet, Danmarks Evalueringsinstitut (ikke bekræftet) (LOKATION: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus)

Direktøren har ordet

Vi har fået en ny kvinde ved roret på Rådhuset i Aarhus. På dagens møde byder vi velkommen til Tanja Nyborg, der tiltrådte som direktør for Børn og Unge i 2022. Vi spørger hende, hvordan hun ser det uddannelsespolitiske landskab samt hvilke tiltag, der står øverst på hendes to-do liste. Skal vi rette fokus mod mistrivsel og skolevægring i grundskolen? Skal vi implementere mere teknologi i undervisningen? Og hvordan ser det ud med overgangen til ungdomsuddannelserne? Hvad kommer til at dominere den kommende tids initiativer på børn- og ungeområdet? Temaerne er mange, og vi giver ordet til direktøren.

/v Tanja Nyborg, direktør for Børn og Unge, Aarhus (ikke bekræftet) (LOKATION: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus)

Mistrivsel blandt børn og unge – hvordan vender vi udviklingen?

Den Nationale Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen viser, at det står slemt til med de danske unges mentale helbred. Og de sidste år er problemet kun blevet større. Mistrivsel blandt børn og unge er et samfundsproblem, som kan mærkes hver eneste dag i den enkelte klasse. Faktorer som tidspres, karakterræs og fokus på præstation tilskrives ofte en stor del af skylden, og mistrivslen er derfor en faktor, som uddannelsessektoren må forholde sig til. Spørgsmålet er, hvordan vi griber det an. Skal der justeres på balancen mellem karakterer og feedback? Skal vi begrænse antallet af tests? Eller bør man hellere rette blikket kortere skoledage og flere fritidsaktiviteter? Hvordan favner vi de unge, der mistrives samtidig med, at vi ruster dem med den rigtige faglighed? På dagens møde får vi to eksperter til at gøre os klogere på, hvordan vi vender udviklingen i mistrivsel blandt børn og unge.

v/ professor Noemi Katznelson, forsknings- og centerleder ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet (ikke bekræftet) og Trine Hammershøy, direktør, Det Sociale Netværk/headspace Danmark (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer